polityka prywatności myvod

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne:

Szanując Twoje prawa i respektując ustawę o ochronie danych osobowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy został opracowany niiejszy dokument będący wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z serwisu myvod.pl oraz usług oferowanych przez firmę Robert Rachwał ClickMaster Polska (z siedzibą w Krakowie (30-134) przy ul. ul. Zarzecze 36 lok.2) jak również wyrazem przestrzegania przez nią zasad ochrony danych osobowych.

 

1.1 Definicje:

Administrator – (Administrator Danych Osobowych) – Robert Rachwał ClickMaster Polska z siedzibą w Krakowie (30-134) przy ul. ul. Zarzecze 36 lok.2
Serwis – Serwis internetowy www.myVod.io którego właścicielem jest i którym zarządza Administrator
UODO – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn.zm.).
UoŚUE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
Twórca – osoba zarejestrowana w Serwisie myVOD.io
Odbiorca Newslettera – osoba która zapisała się na Newsletter przygotowywany przez Administratora

 

2. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w serwisach, których właścicielem jest, lub które prowadzi Robert Rachwał ClickMaster Polska

1. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Twórców, a także Odbiorców Newslettera są  zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z UODO.

2. Zbiór danych osobowych Uczestników Twórców i Odbiorców Newslettera przetwarzany przez Administratora został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji usług na myvod.io oraz – w przypadku Newslettera – w celu wysyłki Newslettera.

4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Twórców oraz Odbiorców Newslettera.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie lub w celu wysyłki Newslettera. Podanie określonych danych jest jednak niezbędne do pełnego korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej w Serwisie. Jeśli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych, masz prawo do ich usunięcia i niekorzystania z naszego Serwisu.

6. W trakcie rejestracji w Serwisie zbierane są następujące dane osobowe Twórcy: adres e-mail. Pozostałe dane (tj. imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miejscowość, nip lub pesel) Twórca uzupełnia w swoim Panelu Twórcy.

7. W trakcie rejestracji  do newslettera zbierany jest wyłącznie adres mailowy Odbiorcy Newslettera.

8. Adresy IP Twórców oraz Odbiorców Newslettera zapisywane są jedynie w logach serwera i wykorzystywane wyłącznie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz  dla potrzeb  zarządzania Serwisu. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Twórców oraz Odbiorców Newslettera.

8. Dane osobowe Twórców są  przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia usługi chyba że Twórca zapisał się jednocześnie do newslettera.

9. Dane Twórców oraz Odbiorców Newslettera nie są udostępniane, ani powierzane stronom  trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy Twórca wyraził dodatkową zgodę na wykorzystanie danych do celów marketingowych, lub udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy powierzenie to jest niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu (FreshMail.pl dla Odbiorców Newslettera)

10. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Twórców czy Odbiorców Newslettera.

11. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy też jakichkolwiek informacji poufnych.

 

3. Polityka cookies

1. Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Twórców pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

4. Mechanizm cookies odpowiada za:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Twórcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

b. utrzymanie sesji Twórcy, dzięki czemu Twórca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

c. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Twórcy oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Twórcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.

5. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Twórcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Twórcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Twórcę.

6. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie).

b. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

d. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzjącym Serwis treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Twórcy.

8. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Użytkownicy mogą zrezygnować z pliku cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – http://www.google.pl/privacy/ads/.

9. Twórcy korzystający z Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Twórcy.

10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

 

4. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

1. Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Twórców czy Odbiorców Newslettera

2. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

 

5. Zabezpieczenia

1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.

2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

3. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych oraz  domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

4. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator  Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać  urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

5. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Serwisu należytej staranności. Niezbędne jest zatem, aby zarówno Twórca jak i Odbiorca Newslettera również dbali o bezpieczeństwo urządzeń za pośrednictwem których korzystają z zasobów Serwisu.

 

6. Rezygnacja/poprawa danych

1. Zarówno Twórcy jak i Odbiorcy Newslettera przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz prawo do usunięcia ich z bazy danych Administratora.

2. Usunięcie danych Twórcy jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie. Usunięcia konta Twórcy, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie takiego żądania na adres mailowy hello@myvod.io. W celu uniknięcia ewentualnych nadużyć żądanie takie musi być wysłane adresu e-mail z którego dokonano rejestracji.

3. Odbiorca Newslettera może przekazać życzenie usunięcia adresu mailowego z bazy Administratora poprzez skorzystanie z linku znajdującego się w każdym Newsletterze.

 

7. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Twórców.

 

8. Reklamy i linki stron trzecich

1 Reklamy zamieszczane na stronach Serwisu pochodzą od partnerów Administratora Serwisu.

2 Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności dane osobowe Twórców lub Odbiorców Newslettera nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies pochodzących od partnerów Administratora Serwisu  należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.

3 Serwis zawiera odnośniki do innych stron.  Administrator Serwisu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują  odsyłacze zamieszczane w Serwisie. W razie wątpliwości Twórcy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi  na tych stronach.

 

9. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, uprasza się o kontakt pod adresem mailowym: hello@myvod.io

Zapisz się i otrzymuj od nas informacje o nowościach oraz podpowiedzi z zakresu tworzenia i zarządzania swoją platformą VOD!

security

Twoje dane są bezpieczne. Nie udostępniamy Twojego adresu e-mail,
wykorzystujemy go tylko i wyłącznie do komunikacji w sprawie platformy myVOD.io!

Pytania? Współpraca? Napisz do nas: hello@myvod.io

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Czytaj więcej...

Akceptuję