polityka prywatności myvod

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne:

Szanując Twoje prawa i respektując ustawę o ochronie danych osobowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy został opracowany niiejszy dokument będący wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z serwisu myvod.pl oraz usług oferowanych przez firmę Robert Rachwał ClickMaster Polska (z siedzibą w Krakowie (30-134) przy ul. ul. Zarzecze 36 lok.2) jak również wyrazem przestrzegania przez nią zasad ochrony danych osobowych.

 

1.1 Definicje:

Administrator – (Administrator Danych Osobowych) – Robert Rachwał ClickMaster Polska z siedzibą w Krakowie (30-134) przy ul. ul. Zarzecze 36 lok.2
Serwis – Serwis internetowy www.myVod.io którego właścicielem jest i którym zarządza Administrator
RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016)
UoŚUE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
Twórca – osoba zarejestrowana w Serwisie myVOD.io
Odbiorca Newslettera – osoba która zapisała się na Newsletter przygotowywany przez Administratora

 

2. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w serwisach, których właścicielem jest, lub które prowadzi Robert Rachwał ClickMaster Polska

1. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Twórców, a także Odbiorców Newslettera są  zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z RODO.

2. Danymi Twórców i Odbiorców Newslettera administruje Administrator a w przypadku użytkowników lub innych osób pozyskanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem platformy Klient, który powierza Administratorowi przetwarzanie danych na zasadach określonych regulaminem

3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji usług na myvod.io oraz – w przypadku Newslettera – w celu wysyłki Newslettera.

4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Twórców oraz Odbiorców Newslettera.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie lub w celu wysyłki Newslettera. Podanie określonych danych jest jednak niezbędne do pełnego korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej w Serwisie. Jeśli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych, masz prawo do ich usunięcia i niekorzystania z naszego Serwisu. . Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. W trakcie rejestracji w Serwisie zbierane są następujące dane osobowe Twórcy: adres e-mail. Pozostałe dane (tj. imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miejscowość, nip lub pesel) Twórca uzupełnia w swoim Panelu Twórcy.

7. W trakcie rejestracji  do newslettera zbierany jest wyłącznie adres mailowy Odbiorcy Newslettera.

8. Adresy IP Twórców oraz Odbiorców Newslettera zapisywane są jedynie w logach serwera i wykorzystywane wyłącznie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz  dla potrzeb  zarządzania Serwisu. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Twórców oraz Odbiorców Newslettera.

8. Dane osobowe Twórców są  przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia usługi chyba że Twórca zapisał się jednocześnie do newslettera.

9. Dane Twórców oraz Odbiorców Newslettera nie są udostępniane, ani powierzane stronom  trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy Twórca wyraził dodatkową zgodę na wykorzystanie danych do celów marketingowych, lub udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy powierzenie to jest niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu (FreshMail.pl dla Odbiorców Newslettera)

10. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Twórców czy Odbiorców Newslettera.

11. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy też jakichkolwiek informacji poufnych.

 

3. Polityka cookies

1. Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Twórców pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

4. Mechanizm cookies odpowiada za:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Twórcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

b. utrzymanie sesji Twórcy, dzięki czemu Twórca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

c. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Twórcy oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Twórcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.

5. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Twórcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Twórcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Twórcę.

6. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie).

b. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

d. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzjącym Serwis treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Twórcy.

8. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Użytkownicy mogą zrezygnować z pliku cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – http://www.google.pl/privacy/ads/.

9. Twórcy korzystający z Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Twórcy.

10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

 

4. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

1. Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Twórców czy Odbiorców Newslettera

2. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

 

5. Zabezpieczenia

1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.

2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

3. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych oraz  domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

4. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator  Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać  urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

5. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Serwisu należytej staranności. Niezbędne jest zatem, aby zarówno Twórca jak i Odbiorca Newslettera również dbali o bezpieczeństwo urządzeń za pośrednictwem których korzystają z zasobów Serwisu.

 

6. Rezygnacja/poprawa danych

1. Zarówno Twórcy jak i Odbiorcy Newslettera przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz prawo do usunięcia ich z bazy danych Administratora.

2. Usunięcie danych Twórcy jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie. Usunięcia konta Twórcy, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie takiego żądania na adres mailowy hello@myvod.io. W celu uniknięcia ewentualnych nadużyć żądanie takie musi być wysłane adresu e-mail z którego dokonano rejestracji.

3. Odbiorca Newslettera może przekazać życzenie usunięcia adresu mailowego z bazy Administratora poprzez skorzystanie z linku znajdującego się w każdym Newsletterze.

 

7. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Twórców.

 

8. Reklamy i linki stron trzecich

1. Reklamy zamieszczane na stronach Serwisu pochodzą od partnerów Administratora Serwisu.

2. Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności dane osobowe Twórców lub Odbiorców Newslettera nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies pochodzących od partnerów Administratora Serwisu  należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.

3. Serwis zawiera odnośniki do innych stron.  Administrator Serwisu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują  odsyłacze zamieszczane w Serwisie. W razie wątpliwości Twórcy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi  na tych stronach.

 

9. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, uprasza się o kontakt pod adresem mailowym: hello@myvod.io

 

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH SERWISU myVOD

Mając na uwadze rozpoczęcie stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO) strony postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia danych w związku z realizacja usługi my VOD

Strony zgodnie wskazują, że KLIENT jako administrator danych osobowych powierza ClickMaster Polska w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach, w celu oraz w zakresie koniecznym do należytego wykonywania postanowień Umowy tj. zapewnienia świadczenia usługi myVOD określonej w regulaminie dostępnym pod adresem: https://myvod.io/assets/pdf/regulamin.pdf

 1. ClickMaster Polska może przetwarzać dane osobowe w formie elektronicznej i papierowej. Przetwarzanie może przyjmować postać: zbierania, utrwalania, przechowywania, przekazywania, usuwania.

 2. Poza działaniami związanymi z realizacją celu przewidzianego w niniejszym regulaminie, ClickMaster Polska zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych, wszelkich materiałów, dokumentów uzyskanych w związku ze świadczeniem usług, oraz sposobów ich zabezpieczenia również po zakończeniu usługi.

 3. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od ClickMaster Polska ich przekazania. ClickMaster Polska jest zobowiązane niezwłocznie poinformować Klienta o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji. Powyższe powiadomienie Klienta powinno być dokonane w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.

 4. ClickMaster Polska zobowiązuje się traktować jako poufne i zachowywać w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług, zarówno dotyczące ochrony danych osobowych jak i tajemnicy przedsiębiorstwa. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy obejmuje wszystkich pracowników i konsultantów Stron, mających dostęp do poufnych danych zarówno w trakcie realizacji usługi jak i po jej zakończeniu.

 5. Strony nie ujawnią informacji poufnych żadnej osobie, z wyjątkiem tych pracowników oraz konsultantów, dla których te informacje okażą się niezbędne oraz tych podmiotów, które będą uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 6. ClickMaster Polska zobowiązuje się przetwarzać powierzone jej dane osobowe zgodnie z niniejszym regulaminem, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 7. ClickMaster Polska oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. ClickMaster Polska uwzględnia stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 1. ClickMaster Polska będzie przetwarzał, powierzone dane usługobiorców takich jak: adres e-mail, dane kontaktowe, dane do faktury i oraz inne dane wymagane w platformie usługobiorcy, związanych z koniecznością zrealizowania zamówienia usługi złożonej przez Klienta.

 2. Powierzenie nie obejmuje danych osobowych, których przetwarzanie przez ClickMaster Polska jest niezbędne do wykonania umowy, ustalenia wzajemnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

 3. ClickMaster Polska zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usługi, zarówno w trakcie zatrudnienia jak i po jego ustaniu.

 4. ClickMaster Polska zobowiązuje się do nadania upoważnień pracownikom oraz współpracownikom oraz wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji usługi.

 5. ClickMaster Polska po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego zezwala na przechowywanie danych osobowych lub ich przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji niniejszej umowy lub zabezpieczenia roszczeń.

 6. W miarę możliwości ClickMaster Polska pomaga KLIENTOWI w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO  w stosunku do danych które przetwarza. Zakres realizacji praw podmiotów danych będzie uwzględniał ograniczenia realizacji praw podmiotów wynikające z przepisów wdrażających RODO i dotyczące ClickMaster Polska.

 7. ClickMaster Polska po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Klientowi w ciągu 24h.

 8. KLIENT zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez ClickMaster Polska przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. KLIENT może realizować prawo kontroli w godzinach pracy ClickMaster Polska z minimum 7 dniowym wyprzedzaniem. ClickMaster Polska zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym nie krótszym niż 7 dni. Kontrola nie może naruszać zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ClickMaster Polska.

 9. ClickMaster Polska udostępnia KLIENTOWI wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. ClickMaster Polska niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów UE lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

 10. ClickMaster Polska może (pod)powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na specjalistyczne oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowy lub IT.

 11. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na polecenie KLIENTA chyba, że obowiązek taki nakłada na ClickMaster Polska prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega ClickMaster Polska lub wynika ze złożonego zamówienia.

 12. ClickMaster Polska jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Zapisz się i otrzymuj od nas informacje o nowościach oraz podpowiedzi z zakresu tworzenia i zarządzania swoją platformą VOD!

security

Twoje dane są bezpieczne. Nie udostępniamy Twojego adresu e-mail,
wykorzystujemy go tylko i wyłącznie do komunikacji w sprawie platformy myVOD.io!


Administratorem danych jest Robert Rachwał ClickMaster Polska, ul. Zarzecze 36 lok. 2, 30-134, Kraków, NIP: 6772261181. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz związanej z realizacją usług myVOD oraz innych dostępnych w ramach serwisu przez okresy wymagane umownie lub na podstawie przepisów prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy ClickMaster oraz dostawcy usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego stosownie do Polityki Prywatności.

Pytania? Współpraca? Napisz do nas: hello@myvod.io

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Czytaj więcej...

Akceptuję